REKTORZY KOŚCIOŁA:

1903 - 1935 Ks. kan. Jan WŁADZIŃSKI (1861-1935)
Kanonik Kapituły Kolegiaty Zamojskiej. Zasłużony rektor i od­nowiciel kościoła. Autor broszury pt. "Grunwald a Kościół Panny Maryi w Lublinie 1410­1910". Pamiątkowa tablica epitafijna znaj­duje się po lewej stronie przedsionka bocznego wejścia do kościoła.

1935 - 11.1.1940 Ks. kan. Kazimierz GOSTYŃSKI (8.IV.1884-6.V.1942)
Sługa Boży. Aresztowany przez gestapo i zamordowany w komo­rze gazowej w Dachau. Pamiątkowa tablica epitafijna znajduje się w prawej nawie kościoła.

1940 - XI1.1944 Ks. Jan PODDĘBNIAK
W udostępnionych dokumentach kościoła brak bliższych informacji; znajdują się one z pewnością w Archiwum Archdiecezjalnym.

I.1945 - 2.IV.1945 Ks. Antoni THIEL
p. o. rektora kościoła. W udostępnionych dokumentach brak rów­nież bliższych informacji.

3.IV. 1945 - 18.111.1946 Ks. Stefan GALUSIŃSKI
który był jednocześnie proboszczem kościoła w Niedrzwicy Kościelnej.

30.111.1946 - II.IV. 1947 Ks. prał. Michał SŁOWIKOWSKI
b. dyrektor Gimnazjum Biskupiego w Lublinie. Brak bliższych informacji.

12.IV.1947 - 22.I.1969 Ks. kan. Andrzej CHLASTWA
Kanonik Kapituły Kolegiaty Zamojskiej. Skarbnik Kurii Bisku­piej w Lublinie. Zasłużony rektor i odnowiciel kościoła i plebanii. Pamiątkowa tablica epitafijna znajduje się po prawej stronie przedsionka bocznego wejścia do kościoła, naprzeciwko krzyża i kropielnicy "OD KURSISTEK Z 1901 R".

28.I.-3.III.1969 Ks. mgr Władysław ZAKRZEWSKI
p. o. rektora kościoła. Współpracował z Ks. Andrzejem Chlastawą, Ks. Stefanem Młynarczykiem i Ks. Mieczysławem Brzozo­wskim. Przeszedł do kościoła OO. Jezuitów.

4.III.1969­ - 28.IX.1976 Ks. kan. dr Stefan MŁYNARCZYK
b. rektor kościoła Sw. Józefata przy ul. Zielonej. Kanclerz Kurii Biskupiej w Lublinie. Zasłużony rektor, odnowiciel kościoła i inicja­tor wielu uroczystości religijnych oraz konferencji popularno­nauko­ wych, o których była mowa w rozdziale IV.b) i c). Za jego rektoratu został ustanowiony własny hymn kościoła, śpiewany codziennie ra­no i wieczorem oraz we wszystkie święta Matki Bożej.

29.IX.1976-29.VIII.1982 Ks. Prof. dr hab. Mieczysław Brzozowski (30.X.1933- 29.XI.1991).
Zasłużony rektor, znakomity kaznodzieja, kapelan lubelskiej "Soli­darności" (od VII.1980) i honorowy kapelan Zw. Żołn. A.K. (od 1976). Inicjator i organizator wielu uroczystości religijno­patriotycz­ nych, konferencji popularno­naukowych oraz spotkań z ludźmi na­uki, kultury i sztuki. Za jego rektoratu rozpoczęło się umieszczanie pamiątkowych tablic naszych bohaterów narodowych, które sam po­święcał. Od 30.VTII.1982 do 29.XI.1991 był rektorem Wyższego Se­minarium Duchownego w Lublinie. Umieszczona w prawej nawie tablica epitafijna ­ przypomina jego zasługi, o których szerzej trak­tuje książka, pt. "ZAWSZE MIAŁ NADZIEJĘ­KS. M. BRZOZO­WSKI ­ WSPOMNIENIA I RELACJE", wydana w 1992 r. Współ­pracowali z nim między innymi:
Ks. Wacław Oszajca ­ jako wikary,
Ks. dr Pietrusiński
Ks. dr Władysław Zakrzewski.
Ks. M. Brzozowski zmarł w Klinice Kardiologicznej w Krako­wie, po operacji serca, w dniu 29.XI.1991 r.

30.VIII.1982 - XI.1987 Ks. mgr Zbigniew Czerwiński
­kontynuował i zakończył remont kościoła. Utrzymał tradycję odprawiania nabożeństw w intencji Ojczyzny. Zorganizował uro­czyste obchody 600. rocznicy chrztu i koronacji Władysława Ja­giełły, króla Polski i Litwy (2.III.1986). Po jubileuszu 25­lecia święceń kapłańskich (16.111.1987) w listopadzie 1987 r. przeszedł do pracy w Ruchu Neokatechumenatu jako wędrowny misjonarz.

Od listopada 1987 r. do 6 lipca 2009r. rektorem kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej był Ks. prałat dr Franciszek Przytuła - ­ były Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie, a od 1993 r. kapelan Związku Żołnierzy Armii Krajowej ­ Oddział Lublin.
Jako rektor doprowadził do szybkiego zbudowania nowego, pię­trowego Domu Rektoralnego, zakupienia i zainstalowania no­wych organów, generalnej renowacji ołtarza wielkiego i figury Najświętszej Maryi Panny oraz gruntownego remontu zewnętrz­nego kościoła i plebanii.
Jako rektor i kapłan ­ w dniach od 19­26.VI.1988 r. zorganizował w kościele Powizytkowskim Tydzień Eucharystyczny w ramach Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w Lublinie. Jako duszpasterz kościoła rektoralnego i kapelan Związku Żołnierz AK. kontynuował i rozwijał organizowane w tej świątyni uroczystości religijno­patriotyczne, celebrując osobiście nabożeństwa roczni­cowe i Msze święte w intencji Ojczyzny oraz bohaterów narodo­wych i męczenników ­ tragicznych ofiar wrogiej przemocy. Wy­głaszał wstępy historyczne i okolicznościowe homilie z okazji świąt państwowych oraz innych obchodów i rocznic, związanych z dziejami narodu i państwa.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju w uznaniu szczególnych zasług dla realizacji celów Stowarzyszenia nadał Ks. prałatowi dr. Franciszkowi Przytule KOMBATANCKI KRZYŻ ZASŁUGI. Aktu dekoracji dokonali przedstawiciele za­rządów SPKwK i Zw. Żołn. A.K. w dniu 12.V.1996 r. podczas uroczystej Mszy św. w intencji I Marszałka Polski Józefa Piłsud­skiego oraz Dowódcy II Korpusu i Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbro jnych na Zachodzie Generała Broni Władysława Andersa.

ks. kan. mgr Dariusz Bondyra (od 7 lipca 2009 roku - nadal)

 

KSIĘŻA ZWIĄZNI Z KOŚCIOŁEM:

ks. Andrzej Chlastawa

ks. Piotr Kurowski

ks. Franciszek Jakubczyk

ks. Bolesław Szklarczyk

Ks. Władysław Zakrzewski

ks. Wawrzyniak

ks. Andrzej Maciąg

ks. Mieczysław Brzozowski

ks. Alfred Wierzbicki

ks. Michał Jabłoński

ks. Dionizy Pietrusiński

ks. Czesław Krakowiak

ks. Wacław Oszajca

ks. Miroslaw Łopuch

ks. Piotr Rożek

ks. Hubert Czarnecki

ks. abp Zygmunt Kamiński

ks. Stefan Młynarczyk

ks. Cezary Rudzki

ks. Jarosław Woźniak

ks. Mikołaj Ścibior

ks. Mariusz Olszka

ks. Tadeusz Liminowicz

ks. Wiesław Janik

ks. Grzegorz Wojciechowski

ks. Zbigniew Czerwiński

ks. Franciszek Przytuła

ks. Mariusz Górniak

ks. Mieczysław Jabłoński

ks. Rafał Olchawski

ks. Jerzy Cieślicki

 

Obecnie:

ks. Dariusz Bondyra

ks. Jaroslaw Jęczeń

ks. Grzegorz Musiał

ks. Marcin Zieliński

ks. Paweł Bartoszewski

ks. Piotr Goliszek

ks. Zdzisław Szostak

Sakramenty

Nabożeństwa:

REKOLEKCJE ADWENTOWE:

17-20.12.2017 r.

Nowenna do Dzieciątka Jezus:

16-23.12.2017 r.

Dni powszednie: godz. 10.40 i 17.40

Niedziela: godz. 17.40

ZAPRASZAMY

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 15.00 - 18.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia: godzina 15.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu: godzina 15.00 - 18.00

Nabożeństwo pierwszopiątkowe:  godzina 10.30 i 17.30

 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA: 

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 17.30 - 18.30

Nabożeństwo "Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca": godzina 10.30 i 17.30

 

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia