004 W ramach Projektu pt. ?Renowacja pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina? zostały zdefiniowane cele na poziomie produktów, rezultatów i oddziaływania, które stanowią logiczną całość.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez renowację pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina.

Cele szczegółowe Projektu:

 • przywrócenie wartości historycznej rewitalizowanego pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Lublinie,
 • przystosowanie rewitalizowanego zespołu klasztornego do pełnienia nowych funkcji społecznych i turystyczno - kulturalnych,
 • poprawa dostępności turystycznej rewitalizowanego zespołu klasztornego,
 • poprawa ładu przestrzennego i uporządkowanie przestrzeni publicznej śródmieścia Lublina,
 • poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie rewitalizowanego zespołu klasztornego i w jego otoczeniu,
 • zwiększenie potencjału społeczno ? gospodarczego Śródmieścia Lublina.

Cel główny oraz cele szczegółowe Projektu zostały zdefiniowane w oparciu o główny cel III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 ? 2013.

Projekt wpisuje się w cele III Osi Priorytetowej Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne ? wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie dla obszarów rewitalizowanych i terenów inwestycyjnych, a szczególnie w cel Działania 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich ? przywrócenie zdegradowanym obszarom miejskim, w tym poprzemysłowym i powojskowym funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, społecznych i kulturalnych, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

Projekt wpisuje się również w cele Programu Rewitalizacji dla Lublina, przyjętego uchwałą 752/ XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin w dniu 18.06.2009 r.

Granice zasięgu Lokalnego Programu Rewitalizacji Lublina w pierwszym etapie realizacji obejmują obszary kluczowe dla kształtowania rozwoju miasta takie jak: Stare Miasto i Śródmieście, tereny tradycyjnej zabudowy kształtującej wizerunek miasta np. Czwartek oraz obszary pozostające w gorszej sytuacji do reszty dzielnic miasta ? zaniedbane dzielnice np. Głusk, Kośminek, tereny poprzemysłowe czy powojskowe.

Projekt wpisuje się w zakres działań i celów przyjętych dla Śródmieścia Lublina. Za cel główny dla tego obszaru przyjęto: zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni i szerokiej, wielokierunkowej oferty obsługi miasta i regionu z wykształceniem rangi metropolitalnej w dziedzinach kultury i nauki.

W zakresie głównego wyszczególniono 4 cele operacyjne w tym zasadne dla wnioskowanego projektu:

nr 1 ? poprawa jakości zagospodarowania przestrzennego, z wpisanymi w jego zakres działaniami, między innymi:

 • pielęgnacja i urządzanie zieleni (ogólnodostępnej),
 • remonty elewacji i dachów budynków zgodnie z wymogami konserwatorskimi i uwarunkowaniami krajobrazu miasta,
 • urządzanie miejsc parkingowych stosownie do potrzeb.

nr 2 ? rozwój funkcji ważnych dla rangi Lublina w regionie, w Polsce i w Europie, z wpisanymi w jego zakres działaniami, w tym między innymi:

 • renowacja obiektów zabytkowych dla potrzeb funkcji wyższego rządu (zwłaszcza dla kultury i nauki),
 • uzupełnienie tkanki miejskiej respektowaniem współczesnych wymogów wysokiej jakości funkcjonalno ? przestrzennej.

nr 4 ? wzmocnienie aspiracji indywidualnych i grupowych wśród mieszkańców Lublina, z wpisanymi w jego zakres działaniami w tym:

 • poprawa bezpieczeństwa publicznego,
 • tworzenie miejsc pracy.

W ramach projektów przewidzianych do realizacji do roku 2015 w dokumencie wymieniono:
Projekt B.22. Renowacja pobrygidkowskiego zespołu klasztornego przy ul. Narutowicza.

Efektem realizacji projektu jest zrewitalizowany zespół pobrygidkowski, w skład którego wchodzi kościół rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej wraz z przylegająca wieżą oraz starą plebanią (dawny klasztor Brygidów). Uzupełnieniem projektu jest wykonanie remontu terenu utwardzonego ? miejsc postojowych, parkingu oraz urządzenie terenów zielonych w otoczeniu kościoła i plebanii.

 

Sakramenty

Nabożeństwa:

REKOLEKCJE ADWENTOWE:

17-20.12.2017 r.

Nowenna do Dzieciątka Jezus:

16-23.12.2017 r.

Dni powszednie: godz. 10.40 i 17.40

Niedziela: godz. 17.40

ZAPRASZAMY

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 15.00 - 18.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia: godzina 15.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu: godzina 15.00 - 18.00

Nabożeństwo pierwszopiątkowe:  godzina 10.30 i 17.30

 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA: 

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 17.30 - 18.30

Nabożeństwo "Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca": godzina 10.30 i 17.30

 

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia