004 W ramach Projektu pt. ?Renowacja pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina? zostały zdefiniowane cele na poziomie produktów, rezultatów i oddziaływania, które stanowią logiczną całość.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez renowację pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina.

Cele szczegółowe Projektu:

 • przywrócenie wartości historycznej rewitalizowanego pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Lublinie,
 • przystosowanie rewitalizowanego zespołu klasztornego do pełnienia nowych funkcji społecznych i turystyczno - kulturalnych,
 • poprawa dostępności turystycznej rewitalizowanego zespołu klasztornego,
 • poprawa ładu przestrzennego i uporządkowanie przestrzeni publicznej śródmieścia Lublina,
 • poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie rewitalizowanego zespołu klasztornego i w jego otoczeniu,
 • zwiększenie potencjału społeczno ? gospodarczego Śródmieścia Lublina.

Cel główny oraz cele szczegółowe Projektu zostały zdefiniowane w oparciu o główny cel III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 ? 2013.

Projekt wpisuje się w cele III Osi Priorytetowej Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne ? wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie dla obszarów rewitalizowanych i terenów inwestycyjnych, a szczególnie w cel Działania 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich ? przywrócenie zdegradowanym obszarom miejskim, w tym poprzemysłowym i powojskowym funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, społecznych i kulturalnych, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

Projekt wpisuje się również w cele Programu Rewitalizacji dla Lublina, przyjętego uchwałą 752/ XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin w dniu 18.06.2009 r.

Granice zasięgu Lokalnego Programu Rewitalizacji Lublina w pierwszym etapie realizacji obejmują obszary kluczowe dla kształtowania rozwoju miasta takie jak: Stare Miasto i Śródmieście, tereny tradycyjnej zabudowy kształtującej wizerunek miasta np. Czwartek oraz obszary pozostające w gorszej sytuacji do reszty dzielnic miasta ? zaniedbane dzielnice np. Głusk, Kośminek, tereny poprzemysłowe czy powojskowe.

Projekt wpisuje się w zakres działań i celów przyjętych dla Śródmieścia Lublina. Za cel główny dla tego obszaru przyjęto: zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni i szerokiej, wielokierunkowej oferty obsługi miasta i regionu z wykształceniem rangi metropolitalnej w dziedzinach kultury i nauki.

W zakresie głównego wyszczególniono 4 cele operacyjne w tym zasadne dla wnioskowanego projektu:

nr 1 ? poprawa jakości zagospodarowania przestrzennego, z wpisanymi w jego zakres działaniami, między innymi:

 • pielęgnacja i urządzanie zieleni (ogólnodostępnej),
 • remonty elewacji i dachów budynków zgodnie z wymogami konserwatorskimi i uwarunkowaniami krajobrazu miasta,
 • urządzanie miejsc parkingowych stosownie do potrzeb.

nr 2 ? rozwój funkcji ważnych dla rangi Lublina w regionie, w Polsce i w Europie, z wpisanymi w jego zakres działaniami, w tym między innymi:

 • renowacja obiektów zabytkowych dla potrzeb funkcji wyższego rządu (zwłaszcza dla kultury i nauki),
 • uzupełnienie tkanki miejskiej respektowaniem współczesnych wymogów wysokiej jakości funkcjonalno ? przestrzennej.

nr 4 ? wzmocnienie aspiracji indywidualnych i grupowych wśród mieszkańców Lublina, z wpisanymi w jego zakres działaniami w tym:

 • poprawa bezpieczeństwa publicznego,
 • tworzenie miejsc pracy.

W ramach projektów przewidzianych do realizacji do roku 2015 w dokumencie wymieniono:
Projekt B.22. Renowacja pobrygidkowskiego zespołu klasztornego przy ul. Narutowicza.

Efektem realizacji projektu jest zrewitalizowany zespół pobrygidkowski, w skład którego wchodzi kościół rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej wraz z przylegająca wieżą oraz starą plebanią (dawny klasztor Brygidów). Uzupełnieniem projektu jest wykonanie remontu terenu utwardzonego ? miejsc postojowych, parkingu oraz urządzenie terenów zielonych w otoczeniu kościoła i plebanii.

 


Kaplica Grunwaldzka

Kaplica zastępuje niejako brakującą w tym układzie architektonicznym kościoła nawę boczną wraz z dobudowaną w XVII wieku czworokątna wieżą- dzwonnicą. Nadano jej tytuł Kaplicy Grunwaldzkiej, ze względu na stiukowe popiersie Króla-Fundatora Kościoła Władysława Jagiełły. Pod tym Popiersiem znajduje się granitowa tablica z napisem:

 

ŚWIĄTYNIĘ TĘ WZNIÓSŁ
KRÓL WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO
NA PAMIĄTKĘ ZWYCIĘSTWA ODNIESIONEGO
POD GRUNWALDEM D. 15 LIPCA 1410 ROKU.
W PIĘĆSETNĄ ROCZNICĘ
WDZIĘCZNA POTOMNOŚĆ TABLICE TĘ POŁOŻYŁA

Obok kamiennego okna nad Popiersiem Monarchy umieszczono chorągiew jagiellońską i litewską, przypominającą o połączonych siłach orężą polskiego i litewskiego, które odniosły zwycięstwie w bitwie grunwaldzkiej. W kaplicy tej znajduje się neogotycki ołtarz z obrazem Matki Bożej Sykstyńskiej i portretem św. Judy Tadeusza. Apostoł ten doznaje szczególnej czci w naszej świątyni i jest jej patronem, obok Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej i św. Brygidy. Cotygodniowa Msza św. wotywna ku czci św. Judy Tadeusza jest sprawowana w tej kaplicy przy wspomnianym ołtarzu (każdy czwartek, godz. 8.00 ? kartki z intencjami można składać w kościele do puszki znajdującej się przy bocznym ołtarzu lub przez Internet). Należy pobierać plik arkusz z intencją do św. Judy Tadeusza, wypełnić i wysyłać. Można także zapalić światełko wdzięczności. Obrazy wraz z ołtarzem bocznym zostały w maju 2012r. przewiezione do pracowni konserwatorskiej w celu przeprowadzenia renowacji. Te prace renowacyjny nie były w zakresie projektu unijnego. Odnowienie tych zabytków było możliwe do przeprowadzenia dzięki przyznanym dotacjom przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Urząd Marszałkowski w Lublinie i anonimowemu ofiarodawcy. Prace przeprowadziła firma AC Konserwacja Zabytków A. Piotrowski. E. Kosakowski z Krakowa. Odnowione zabytki ruchome powróciły na swoje miejsce na uroczystości jubileuszowe 600-lecia rozpoczęcia budowy królewskiego wotum, przypadające w 2012r. W Kaplicy znajduje się także obraz króla Kazimierza Jagiellończyka, wcześniej wiszący na prawej ścianie prezbiterium. (Renowacja obrazu i popiersia monarchy została przeprowadzona w 2010 r.) Z Kaplicy Grunwaldzkiej drzwi i wąskie przejście prowadzą do zakrystii, natomiast schodki ? na ambonę, usytuowaną po lewej stronie nawy głównej.

W Kaplicy, po renowacji, znajduje się także przeszklony wziernik, umożliwiający widok krypty wykonanej z białego kamienia w stylu gotyckim z ekspozycją 2 trumien Sióstr Wizytek. Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachu kaplicy św. Judy Tadeusza wraz z zakrystią i ?łącznikiem? został przeprowadzony przez firmę SMART-BUD Andrzej Król, dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012r. Te prace remontowe były poza zakresem projektu Renowacji pobrygidowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina.


Sanktuarium św. Brygidy

W tej części dla zwiedzających został udostępniony m.in. zabytkowy XV wieczny obraz św. Brygidy. Św. Brygida żyła w XIV w. w Szwecji. To ona przepowiedziała klęskę Krzyżaków pod Grunwaldem. Przepowiednię o władcy który rozgromił potęgę Krzyżaków król Władysław Jagiełło odniósł do siebie. Dlatego razem z kościołem wybudował klasztor dla sióstr Brygidek i braci Brygidów. A w kościele został umieszczony obraz św. Brygidy (XVw.) wraz z cyklem obrazów przedstawiający życie św. Brygidy, wspaniałej kobiety, kochającej żony, wymagającej matki, i pełnej dyplomacji kobiety. Cykl obrazów w stallach uzupełnia i przybliża życia św. Brygidy.

Obraz św. Brygida z XV w. został wypożyczony przez Zamek Królewski na Wawelu na wystawę z okazji 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem, fotografie tego obrazu były prezentowane na wystawie w Wilnie. Dzięki takiej niezwykłej kolekcji można realizować cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne. Sklepienie prezbiterium ? sanktuarium św. Brygidy jest wykonane w stylu renesansu lubelskiego. Możemy zobaczy na nim 4 ewangelistów z ich symbolami, 2 aniołów z palmą w ręku oraz ornamentykę rośliną, girlandy owoców i warzyw oraz uskrzydloną głowę z chustą pod szyją a także symbole religijne. Ten styl architektoniczny jest charakterystyczny dla regionu Lubelskiego. W Sanktuarium św. Brygidy, współpatronki Europy, znajduje się wejście do krypt, które przeznaczono do zwiedzania. W tym celu wykonano zejście w postaci schodów i połączono obydwie krypty przejściem nad którym wykonano murowane sklepienie kolebkowe (w nawiązaniu do istniejących murów krypt). W tych krypach zlokalizowano ekspozycję archeologiczną (m.in. zabytki archeologiczne drewniane i metalowe, habity i trumny, w tym ostatniej ksieni Brygidek).

W Sanktuarium św. Brygidy w pobliżu wejścia głównego ? ma miejsce także ekspozycja archeologiczna starych murów. Badanie georadarem wykazało obecność starych murów ? pozostałości po kaplicy starszej od kościoła ? pod posadzką w północno-zachodniej części nawy głównej. Wykonano więc podświetloną ekspozycję tych murów poprzez wykonanie przeszklonego otworu (szkło laminowane posadzkowe) w posadzce umożliwiającego oglądanie pozostałości istniejącej już w 1396r. starej kaplicy Najświętszej Maryi Panny, św. Zofii i św. Barbary.


Lubelskie Sanktuarium Pamięci Narodowej

Od wielu lat aranżację nawy bocznej wyznaczały liczne tablice pamiątkowe, nawiązujące do osób i wydarzeń z historii kościoła, miasta Lublina i naszej Ojczyzny. Kościół pobrygidkowski od lat pełnił rolę ośrodka pielęgnującego narodowe tradycje, rocznice powstań narodowych, dążenia niepodległościowe, tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej. W okresie powojennym był miejscem tętniącym wolnością od reżimu komunistycznego, kolebką lubelskiej Solidarności. Po dziś dzień wiele uroczystości państwowych, patriotycznych rozpoczyna się Mszą świętą w tym właśnie kościele. Długa jest historia Mszy świętych za Ojczyznę, sięga lat 70-tych i jej założyciela, ówczesnego rektora ks. Mieczysława Brzozowskiego. Jedna z tablic pamiątkowym poświęcona jest Jego osobie. Wśród innych tablic znajdziemy te dedykowane Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, generałowi brygady Kazimierzowi Tumidajskiemu, generałowi brygady Mieczysławowi Smorawińskiemu, żołnierzom AK, zamordowanym podczas II wojny światowej: w ogniu walk i w obozach kaźni na wschodzie: w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Są także tablice epitafijne upamiętniające działalność patriotyczno-społeczną kobiet: Siostry Urszulanki Bożeny Emilii Szerwantke, Heleny z Rojowskich Masłowiczowej i Ludwiki Zembrzuskiej. W 1992 roku zawisła tablica dedykowana rektorowi naszego kościoła, ówczesnemu Słudze Bożemu, a dziś błogosławionemu ks. Kazimierzowi Gostyńskiemu, zamordowanemu w komorze gazowej w Dachau w 1942r. Wśród tablic upamiętniających rektorów tego kościoła są epitafia: ks. Jana Władzińskiego, ks. Andrzeja Chlastawy, ks. Stefana Młynarczyka. Te i inne tablice predestynują nawę boczną naszego kościoła do nazwy Lubelskiego Sanktuarium Pamięci Narodowej. Po renowacji ? zgodnie z zaleceniami służb konserwatorskich i wskazówkami Komisji Liturgicznej Kurii Metropolitalnej w Lublinie - dokonano uporządkowania tablic: część z nich pozostała w nawie bocznej, część została przeniesiona do wieży kościoła, która jest udostępniona w ciągu całego dnia do zwiedzania pielgrzymom i turystom.

Nawa boczna odzyskała swój ukryty blask dzięki nowym tynkom, wykonanym zgodnie z gotycką techniką (tynk wapienno-piaskowy, falujący, nierówny) posadzce, oświetleniu. Przy bocznym ołtarzu odsłonięto także fragment starej posadzki z kamienia. Na ścianie zachodniej nawy bocznej przywrócono ścianę z białego kamienia, zaś w pobliżu bocznego wejścia wyeksponowano fragmenty starego, oryginalnego XV-wiecznego tynku wraz z wątkiem ceglanym. Pod posadzką nawy bocznej znajduje się 5 krypt. Nad wejściem jednej z nich zostało położone przeszklenie umożliwiające ?zwiedzanie? jej ekspozycji. Obraz z krypty jest też transmitowany do wieży kościoła. Renowacja ołtarza bocznego św. Józefa nie była objęta Projektem, współfinansowanym że środków unijnych.

W opisywanej nawie, w jej środkowej wnęce, znajduje się, czasami niezauważona przez zwiedzających, kaplica św. Barbary z neobarokową rzeźbą Piety (z przełomu XIX i XX wieku). Nazwa kaplicy upamiętnia istnienie w minionych wiekach kaplicy NMP, św. Zofii i św. Barbary, na miejscu której zbudowany został obecny kościół. Obecnie ta kaplica pełni funkcję kaplicy katyńskiej, gdzie umieszczono tablicę upamiętniającą ofiary kaźni, urnę z prochami pomordowanych w Katyniu, guziki wydobyte z dołów śmierci i obraz Matki Bożej Katyńskiej. W październiku 2012r. została tu umieszczona także urna z prochami pomordowanych w Bykowni, dar Wojewody Lubelskiego.

W dwóch pozostałych szerszych wnękach, nad którymi biegnie wąski korytarz, łączący klasztor z chórem (obecnie przejście jest zamurowane), stoją zabytkowe, XVII-wieczne konfesjonały. Jeden z nich został oddany do renowacji w marcu 2009 r. Dzięki XVIII-wiecznej dobudowie muru od strony południowej nawa posiada dodatkowe wejście boczne z przedsionkiem. Przy bocznym wejściu została zamontowana platforma dla osób niepełnosprawnych, a boczne wejście do świątyni będzie również funkcjonować w niedziele i święta.


Wieża kościoła z chórem

Dotychczas osobami, które najczęściej ?odwiedzały? wieżę, i to tylko na poziomie chóralnym, byli organiści. Po renowacji i remoncie wszystko się zmieniło. XVII-wieczna wieża otwarta jest dla naszej wspólnoty i wszystkich zwiedzających Lublin. Przesunięta poniżej schodów w przedsionku kościoła drewniana oszklona ściana umożliwi wejście do wieży-dzwonnicy w ciągu całego dnia.

Najciekawsze miejsce do jakiego prowadzą nowe schody w wieży to fragmenty gotyckiej dekoracji malarskiej, prawdopodobnie z lat 1430 i 1460- 1470. Znajdują się one nad i pod sklepieniem nawy głównej. Stało się to skutek tego, iż polichromia znajdowała się pierwotnie poniżej stropu nakrywającego nawę. Sufit był płaski z drewnianych belek i kasetonów. Późnogotycki szczyt oraz przesklepienie nawy głównej wykonane zostało w poł. XVI w. W ten sposób malowidła zostały przedzielone. Odnowione fragmenty dekoracyjnego fryzu przedstawiają na tle Starego Miasta pochód rycerzy konnych z wyprzedzającym ich brodatym jeźdźcem oraz króla Kazimierza Jagiellończyka z giermkiem. Te zabytkowe fragmenty fresku są zaliczane do najwcześniejszych w Polsce utworów malarskich o tematyce świeckiej umieszczanych w kościele i z punktu widzenia historii sztuki były zapowiedzią renesansu. W czasie prac zostały także odkryte freski z wcześniejszego jeszcze okresu.

W wieży znajdą się też tablice i symbole upamiętniające fakty z historii naszego kościoła, miasta i Ojczyzny. Wcześniej znajdowały się w prawej nawie bocznej, która nadal pozostała miejscem pamięci i tradycji narodowych. Część jednak tablic została przeniesiona do wieży. Znajduje się w niej obok ekspozycji historycznej z rycerzem Krzyżackim na czele i dwoma nagimi mieczami, wystawa numizmatyczna. Na wieży została wykonana także nowa konstrukcja 2 dzwonów, których rozlegający się głos będzie nieustannie przypominał o historycznym zwycięstwie. Z wieży będziemy mogli także podziwiać przez lunety panoramę Lublina.

Sakramenty

Nabożeństwa:

REKOLEKCJE ADWENTOWE:

17-20.12.2017 r.

Nowenna do Dzieciątka Jezus:

16-23.12.2017 r.

Dni powszednie: godz. 10.40 i 17.40

Niedziela: godz. 17.40

ZAPRASZAMY

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA:

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 15.00 - 18.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia: godzina 15.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu: godzina 15.00 - 18.00

Nabożeństwo pierwszopiątkowe:  godzina 10.30 i 17.30

 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA: 

Msze św.: godzina 7.00, 7.30, 11.00, 18.00

Spowiedź: godzina 7.00 - 7.45, 10.30 - 11.30, 17.30 - 18.30

Nabożeństwo "Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca": godzina 10.30 i 17.30

 

Czytanie na dzisiaj

NMP Zwycięska

Najświętsza Maryja Panna Zwycięzka, pod której sztandarem i w której Imię dokonuje się zwycięstwo człowieka zarówno w wymiarze duchowym (nad Szatanem), jak i w wymiarze historycznym.

O Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi. Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia. Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi. Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary. Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją. Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo. Wyjednaj wszystkim ufność i pokój. Amen.

 

Modlitwy do NMP Zwycięskiej

Święta Brygida Szwedzka

Życie św. Brygidy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, który zaczął się w momencie jej narodzin i drugi, który rozpoczął się w chwili śmierci jej męża.

Ta niesamowita kobieta jest szczególnym przykładem świętej, która bliska jest zarówno tym, którzy są powołani do powinności życia świeckiego, jak i tym, którzy otrzymali powołanie do szczególnej konsekracji. Była osobą o silnej woli, odważną, kochającą i troskliwą żoną oraz matką, wykształconą arystokratką przyjmowaną i słuchaną na dworach władców świeckich oraz dostojników kościelnych. Modlitwy do Św. Brygidy

Święty Juda Tadeusz

Św. Juda nazwany został Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej. Rodzicami jego byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem), braćmi św. Jakub, pierwszy biskup Jerozolimy, Józef i św. Szymon.

Spokrewniony był z Panem Jezusem, ponieważ matka Jego Maria Kleofasowa była cioteczną siostrą matki Chrystusa Pana. Rodzice św. Judy, jak również i jego bracia całym sercem byli oddani sprawie rozszerzania Ewangelii, towarzyszyli Zbawicielowi podczas jego pracy apostolskiej. Poszli też za Nim do Jerozolimy na święto Paschy i byli świadkami Jego Męki i Śmierci.

 

 Modlitwy do Św. Judy Tadeusza

unia